Rasisme

Rasisme

Oppfatningen om at man kan dele menneskeheten inn i raser, og at man videre kan rangere disse som høyerestående eller laverestående, er rasisme. En slik tankegang ligger i kjernen av flere av folkemordene som beskrives på folkemord.no.

a) Finn frem til to bilder på folkemord.no som du mener uttrykker rasisme. Begrunn hvorfor du har valgt akkurat disse to bildene.

b) Et rasistisk verdensbilde var vanlig i europeisk tenkning på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Bruk folkemord.no til å forklare hvilken betydning rasisme hadde for folkemordet på hereroene og for folkemordet i Rwanda. Søk for eksempel på «hutu og tutsi», og les kapittelet som handler om rasisme under «Bakgrunn» i delen om Namibia.

c) Søk i norske nettaviser og finn to aktuelle saker som omhandler rasisme i Norge i dag. Lag et fiktivt intervju med noen av de involverte.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center