Oppgaver

Minoriteter

Folkemord går som oftest utover minoritetsgrupper. En minoritet er en gruppe som ofte, men ikke alltid, utgjør et mindretall i samfunnet. De har en ikke-dominerende posisjon i forhold til majoriteten. Minoritetsgrupper kan godt ha levd i et land eller område like lenge som majoritetsgruppen.
Les mer »

Rasisme

Oppfatningen om at man kan dele menneskeheten inn i raser, og at man videre kan rangere disse som høyerestående eller laverestående, er rasisme. En slik tankegang ligger i kjernen av flere av folkemordene som beskrives på folkemord.no.
Les mer »

Stat og sivilsamfunn

Folkemord er forsøk på å utslette en gruppe i samfunnet helt eller delvis. Dette skjer blant annet gjennom at medlemmer av gruppen blir drept. I alle kjente eksempler på folkemord har staten stått sentralt, og det er grupper internt i staten som er blitt forfulgt.
Les mer »

Fiendebilder

Forut for selve folkemordet skapes det ekstreme fiendebilder av utsatte grupper blant befolkningen. Grupper utpekes gjerne som «farlige» og «truende». Å skape eller forsterke fiendebilder handler ofte om å umenneskeliggjøre folk, blant annet ved å fremstille mennesker i ydmykende situasjoner eller som dyr.
Les mer »

Idealmennesket

Samtidig som det skapes ekstreme fiendebilder forut for et folkemord, eksisterer det ofte forestillinger om et idealmenneske. Ved å analysere dette menneskebildet kan man få et innblikk i ideologien bak folkemordet.
Les mer »

Konsentrasjonsleire

Konsentrasjonsleire står sentralt for utførelsen av flere av de massedrap som beskrives på folkemord.no. Det nazistiske konsentrasjonsleirsystemet var ved krigens slutt svært omfattende, og mange skoleelever reiser i dag på studietur til minnesteder etter tidligere konsentrasjonsleire.
Les mer »

Gjerningsmenn

Under et folkemord eksisterer det ofte et komplisert bilde av offer og gjerningsmenn. Mens handlingene kan være initiert av myndighetene, er svært mange mennesker involvert i utførelsen, og det kan være stor avstand mellom ansvarlige myndigheter og offergruppene.
Les mer »

Rettsoppgjør

Nasjonale og internasjonale domstoler utfører et viktig arbeid i etterkant av folkemord. Det har ofte vært en utfordring å få pågrepet og straffet de ansvarlige, men utbyggingen av det internasjonale rettsvesenet etter 2. verdenskrig har vært vesentlig i dette arbeidet.
Les mer »
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center