Til læreren

Innledning

Folkemord som undervisningstema er relativt nytt i skolehistorisk sammenheng. Selve begrepet oppsto i kjølvannet av Holocaust, men undervisning knyttet til 2. verdenskrig dreide seg lenge hovedsakelig om krigføring og motstandskamp. Spesielt på 1990-tallet dreide imidlertid mye av fokuset over på nazistenes utryddelsesprosjekt. I tillegg har folkemord dessverre fått fornyet aktualitet gjennom Rwanda, Bosnia og Darfur.

Formidlingsperspektiver

I alle folkemord kan vi spore ideologier som konstruerer "vi" og "de andre" som homogene og adskilte grupper, og som legitimerer stigmatisering, ekskludering og til slutt likvidering av "de andre". Slike konstruksjoner bygger gjerne på rasisme, fordommer og negative stereotypier. Folkemordet forutsetter også at statens bruk av vold øker i omfang og brutalitet, i enkelte tilfeller i kombinasjon med at statsapparatet står svakt og føler seg truet. Folkemord skjer ofte i skjul av krig, men uten nødvendigvis å være knyttet til krigens konflikt.

Læreplanmål for ungdomsskolen

Læreplanmål for videregående skole