Innledning

Innledning

Folkemord som undervisningstema er relativt nytt i skolehistorisk sammenheng. Selve begrepet oppsto i kjølvannet av Holocaust, men undervisning knyttet til 2. verdenskrig dreide seg lenge hovedsakelig om krigføring og motstandskamp. Spesielt på 1990-tallet dreide imidlertid mye av fokuset over på nazistenes utryddelsesprosjekt. I tillegg har folkemord dessverre fått fornyet aktualitet gjennom Rwanda, Bosnia og Darfur.
Så langt vi kjenner til, er folkemord.no det første seriøse nettstedet på norsk som presenterer vitenskapelig basert kunnskap om en rekke folkemord for et bredt publikum. Nettstedet benytter seg av mediets unike muligheter til multimedial og interaktiv formidling ved å presentere de ulike tekstene i fire ulike nivåer, og ved visuell formidling gjennom bilder og video. Nettstedet er svært omfattende, og tanken er at læreren skal kunne styre elevene inn på det stoffet og de kildene som er best egnet på de respektive trinnene. Slik vil nettstedet fungere godt på ulike undervisningsnivåer, og gi differensierte muligheter i en sammensatt elevgruppe.

Under overskriften "Oppgaver" har vi samlet noen forslag til oppgaver beregnet for elever i ungdomsskolen og videregående skole. Noen av oppgavene egner seg på det laveste trinnet, mens andre nok vil fungere best for de eldste elevene. Samtidig er en del av oppgavene såpass åpne at de vil kunne benyttes både på ungdomstrinnet og i videregående skole.
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center