Til læreren

Innledning

Folkemord som undervisningstema er relativt nytt i skolehistorisk sammenheng. Selve begrepet oppsto i kjølvannet av Holocaust, men undervisning knyttet til 2. verdenskrig dreide seg lenge hovedsakelig om krigføring og motstandskamp. Spesielt på 1990-tallet dreide imidlertid mye av fokuset over på nazistenes utryddelsesprosjekt. I tillegg har folkemord dessverre fått fornyet aktualitet gjennom Rwanda, Bosnia og Darfur.
Les mer »

Formidlingsperspektiver

I alle folkemord kan vi spore ideologier som konstruerer "vi" og "de andre" som homogene og adskilte grupper, og som legitimerer stigmatisering, ekskludering og til slutt likvidering av "de andre". Slike konstruksjoner bygger gjerne på rasisme, fordommer og negative stereotypier. Folkemordet forutsetter også at statens bruk av vold øker i omfang og brutalitet, i enkelte tilfeller i kombinasjon med at statsapparatet står svakt og føler seg truet. Folkemord skjer ofte i skjul av krig, men uten nødvendigvis å være knyttet til krigens konflikt.
Les mer »

Læreplanmål for ungdomsskolen

Les mer »

Læreplanmål for videregående skole

Les mer »
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center